Naturvård, veteranisering, kulturmarksvård

Träd är en av världens största typer av organismer och de är genom hela sitt liv ett hem för tusentals andra varelser. Fåglar bygger bon och hittar föda i kronan och i stammen och tusentals olika arter av insekter och svampar lever i och av trädet. Även när trädet dör är det en stor tillgång för många organismer. Skalbaggar och andra insekter lever i död ved och under barken, kvistar blir bon till fåglar och svampar bryter ned ved och möjliggör för andra organismer att fortsätta nedbrytningen. Tillgången på död ved och framförallt stående döda träd är tyvärr något som minskat på senare år och det minskar vår biologiska mångfald. Detta är en trend som vi kan försöka vända genom naturvård. Genom att återskapa dessa miljöer med död ved ger vi andra varelser förutsättningar att kunna leva vidare.

Naturens mångfald behövs för att jordens ekosystem ska fungera. Med biologisk mångfald som fokus utför vi naturvårdande åtgärder så som att friställa gamla träd och veteranisering av yngre träd för att snabbare få fram död ved. Det är viktigt att de åtgärder vi gör sker på rätt plats så att träden vi påverkar inte kommer utgöra en säkerhetsrisk i framtiden. För mer information och rådgivning i vad du kan göra så kontakta oss via vårt kontaktformulär.